Usvojena LINK strategija obrazovanja: Savremena organizacija nastave po svetskim standardima

LINK educational Alliance je usvojila strategiju obrazovanja koju je Institut za moderno obrazovanje (IMO) razvijao u saradnji sa ustanovama Alijanse. Bazirana je na najboljim primerima pedagoško-psihološke adaptacije iz svetski priznatih obrazovnih sistema koji su se pokazali višestruko uspešnim u iznalaženju rešenja za različite oblike nastave. 
 
 
Strategija kombinuje dosadašnje 20-godišnje iskustvo u inovativnoj nastavničkoj praksi obrazovnih ustanova čiji je osnivač LINKgroup, a uzimajući u obzir preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za postupanje u uslovima pandemije virusa COVID-19. Istovremeno, strategija je kompatibilna sa aktuelnim globalnim modelima i obrazovnim trendovima, kao i sa preporukama Evropske unije.
 
Ono što ovu strategiju izdvaja je i činjenica da je usklađena sa nizom smernica koje je objavilo Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu (Cambridge Assessment International Education), a koje se odnose na unapređene procese učenja i nastave u kontekstu savremenog obrazovanja.
 

Strategija stavlja u fokus sveobuhvatni razvoj dece

Model nastave fokusiran je na sveobuhvatni razvoj deteta, što podrazumeva ne samo učenje i savladavanje gradiva već i razvijanje motivacije i inspiracije učenika da postignu odlične akademske uspehe. Akcenat je na tome da se u proces učenja uključi razvijanje veština i karaktera, koji su jednako bitni za uspeh svakog deteta pojedinačno, kao i na razvoju digitalnih kompetencija, kako učenika tako i nastavnika.
 
Digitalno orijentisana nastava u kombinaciji sa razvijanjem ličnosti deteta pokazala je najbolje efekte u sistemima poput finskog ili singapurskog. U tom smislu LINK strategija uzima u obzir kombinaciju pedagoško-psiholoških praksi obrazovnih sistema koji su se pokazali višestruko uspešnim u iznalaženju rešenja za onlajn oblike nastave. Stavljanje fokusa na sveobuhvatni razvoj dece u okviru školskog sistema, prema istraživanjima, podsticajno je za akademski uspeh, ali i za formiranje zdrave ličnosti.
 

Evaluacija procesa nastave kao prilika za unapređenje kvaliteta

Korišćenje onlajn-nastave u pedagoško-psihološke svrhe je značajno inovirano. Ona podrazumeva analizu snimanih časova, što je izuzetna prilika da se nastavnici samoopserviraju i da evaluiraju uspešnost svog časa i korišćenog materijala. Samokritičnost i samorefleksija su odlični instrumenti za prilagođavanje obrazovnim potrebama učenika, ali i za unapređenje sopstvenih pedagoških, psiholoških, tehnoloških i drugih kapaciteta, koje nastavnik treba da prepozna kao priliku za profesionalni razvoj i celoživotno učenje. 
 
 
Tim psihologa i pedagoga pruža konstruktivnu podršku u reflektivnom procesu i zajedno sa nastavnicima analizira šta je tokom časa bilo dobro primenjeno, a šta je potrebno unapređivati. Ovaj pristup bi trebalo da podstakne da svi koji su uključeni u proces nastave usvoje kulturu neprestanog profesionalnog napretka kroz kolegijalne dijaloge. A uz podršku IMO, kao elementa eksterne evaluacije, pedagozi, psiholozi i nastavnici će imati prilike da dobiju povratnu informaciju o radu, kao i smernice za unapređenja.
 

Kreativna projektna nastava kroz interdisciplinarnost

Iako je organizacija projektne nastave zahtevna, nastavnici dobijaju slobodu da izađu izvan krutih okvira i da u svojim virtualnim ili realnim učionicama iznalaze kreativne načine za oplemenjivanje nastave i motivaciju učenika.
 
Učenici, s druge strane, mogu sami da osmišljavaju sadržajne projektne zadatke nakon što prođu kroz predložene teme i gradivo sa nastavnicima. Oni formiraju interdisciplinarne timove koji na projektu rade tokom određenog perioda i sa određenim ciljevima. Svaki učenik pravi svoj portfolio, na osnovu kog dobija ocenu, ali i ceo tim dobija ocenu shodno rubrikama koje pomažu u definisanju očekivanja.
 

Inovativna Platforma za učenje na daljinu kao alat za kolaboraciju i komunikaciju

Distance Learning platforma, osim što pruža podršku učenicima, nastavnicima i roditeljima u praćenju nastave putem Live streama, predstavlja i dobar alat za praćenje napretka učenika kroz domaće zadatke. Ovaj sistem je podržan sistemskim imejlovima kojima se obaveštavaju i učenici i roditelji o rokovima za predaju domaćih zadataka, kao i tome da li je domaći predat u datom roku ili ne. Sistem je povezan i sa SMS-ovima koji učenike i roditelje podsećaju na školsku obavezu. 
 
Pomoću DL platforme učenici i roditelji mogu da prate časove sinhrono ili asinhrono, što je velika prednost u vreme pandemije. Snimci časova su dostupni u arhivi, tako da se mogu gledati u bilo koje vreme i u bilo kom delu sveta. Učionica bez vremenskih i geografskih ograničenja je vizija obrazovanja, koju LINK donosi već sada.
 
Inače, LINKgroup Distance Learning System prvi je i najsavremeniji sistem za učenje na daljinu u Srbiji. Nastao je po standardima vodećih svetskih univerziteta. Pomoću njega se nastava odvija neometano, što u okolnostima nastalim usled koronavirusa predstavlja spasonosno rešenje za sprovođenje celokupnog nastavnog procesa – koji se ne pauzira. 
 
Platforma predstavlja plod posvećenog rada stručnjaka iz oblasti obrazovanja, softverskog inženjeringa, programiranja, administracije, pedagogije, psihologije i andragogije i izuzetno je fleksibilna za korišćenje. Učenici i profesori koriste svoje laptopove i računare, ali i pametne telefone i tablet uređaje, iOS i Android aplikacije.
 

Školski dan prilagođen novim okolnostima

Sam povratak u školu podrazumeva posebne mere. Da bismo novu normalnost prilagodili potrebama učenika i cirkadijalnom ritmu tinejdžera, nova strategija predviđa da nastava počinje u 9:30, a ne u 8:00. Na ovaj način će mozak tinejdžera biti spremniji za nova saznanja i zadatke.
 
Poput novih standarda u procesu učenja koje je postavio Univerzitet u Kembridžu, i LINK-ov model podrazumeva socijalno-emotivno učenje i podršku učenicima kroz razne radionice, grupne sastanke i razgovore „jedan na jedan”. To se posebno odnosi na emocionalno blagostanje, prevazilaženje trauma i navikavanje na nove rutine učenja, druženja i ophođenja u školi uopšte. Pored toga, osmišljeni su modeli koji se odnose na reorganizaciju nastave, obaveštavanje roditelja i učenika o preventivnim aktivnostima koje je potrebno sprovoditi.
 
Kako bi roditelji, ali i učenici, bili uvek upućeni u sve pojedinosti, posebno tokom adaptiranog perioda nastave, svakodnevno se obaveštavaju putem sistemskog imejla. A obaveštenja o školskom gradivu učenici mogu dobijati i putem konsultacija, pre ili posle časova. Konsultativni rad sa učenicima skratiće vreme koje bi učenici morali da provode za kompjuterom, a nastavnici će moći efikasno da intervenišu i daju potrebne smernice tamo gde je to potrebno.
 
Početak školske godine i lepo vreme treba iskoristiti za nastavu van škole, što je već tradicija svih ustanova Alijanse kroz koncept „Učionice bez zidova”. Prilikom organizovanja događaja grupe su male, nema aktivnosti koje izazivaju kapljično raspršivanje telesnih tečnosti, kao ni aktivnosti koje podrazumevaju blizak kontakt. 
 
Sve novine koje strategija podrazumeva su u potpunosti usaglašene sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog pojave koronavirusa.
 

Dodatak savremenoj organizaciji nastave su radionice u skladu sa Kembridž pristupom

Bitan aspekt strategije jesu radionice i savetodavni rad. Radioničarski pristup podrazumeva obradu različitih tema, kao što su: društvene vrednosti, etičnost, solidarnost, uzajamna podrška, prihvatanje različitosti i sl. Insistira se na konceptu socijalno-emotivnog učenja, u skladu sa Kembridžovim pristupom, u onlajn-okruženju. Kroz razne strategije opuštanja i koncentracije učenici uče kako da se oslobode stresa, da preispitaju odluke i kontrolišu svoja osećanja („mindfulness” radionice).
 
Učenje putem onlajn-platforme, tokom vanrednog stanja, podrazumeva i programe specijalno dizajnirane da socijalno-emotivno učenje podignu na viši nivo. Jedno od kreativnih rešenja jesu i onlajn klubovi/sekcije, gde učenici mogu da snimaju sebe, a onda da proces rada okače na veb-sajt. Projekat je unapred dogovoren i osmišljen i učenici za tu priliku mogu da koriste sredstva koja imaju kod kuće da bi eksperimentisali i doprinosili deljenju znanja. Recimo, ako postoji sekcija o zdravoj ishrani, učenici mogu da snimaju sebe dok prave hranu i objašnjavaju proces, mogu da slikaju ono što su napravili i da na veb-sajt okače svoj „kuvar” sa receptima.
 

Institut za moderno obrazovanje kao pokretač pozitivnih promena u obrazovanju

LINKgroup je osnovao Institut za moderno obrazovanje kako bi unapredio obrazovni sistem, kritički sagledavajući i dajući smernice za bolje funkcionisanje školstva u Srbiji. Uloga IMO je da pruži savete za unapređenje pedagoško-psihološkog aspekta rada škola, da prepozna prostor za poboljšanje kvaliteta nastave i pomogne nastavnicima da unaprede svoje kapacitete kao odgovor na pozitivne promene. 
 
Ova strategija je kreirana na osnovu analize informacija sakupljenih prilikom realizacije nastave u vanrednom stanju, te je stoga zasnovana na opipljivim parametrima, a planirana sa vizijom unapređenja ljudskih, materijalnih i organizacionih kapaciteta kako bi se postigao maksimalni učinak. 
 
Savremenim programom, prilagođenim najaktuelnijim potrebama i zahtevima savremenog školstva, LINK strategija obrazovanja pokazuje kapacitet da obrazovne ustanove u okviru LINK educational Alliance mogu da odgovore na višestruko zahtevne standarde nastave. Uzimajući u obzir njihovo višedecenijsko iskustvo u izvođenju nastave i savremena rešenja koja su usklađena sa svetskim standardima, usvojena strategija obrazovanja garantuje uspeh.