Duga tradicija akademskog izdavaštva

 

Osim po najsavremenijoj nastavnoj praksi, LINK Edu Alliance se tokom više od jedne decenije izdvojila i kao lider kada je u pitanju izdavanje naučno-obrazovne i stručne literature.

 

Sa više od 70 udžbenika i monografija, zbirki zadataka, praktikumima, preko 17.000 odštampanih stranica i respektabilnim časopisima, reč je o važnom  izdavačkiom poduhvatu. Na sve ovo treba dodati i još toliko skripata i hrestomatija.

 

 

 

Naučne publikacije koje imaju širok prijem u akademskoj zajednici

 

 
 
Udžbenici i monografije koji izlaze u okviru ove eminentne edukativne alijanse upotrebljavaju se u nastavi na nekim od najuspešnijih visokih škola i fakulteta u regionu, kao što su Visoka škola strukovnih studija za IT – ITS i Fakultet savremenih umetnosti – FSU, i koriste se kao izvori brojnih naučnih i stručnih publikacija.

Publikacije LINK edu alijanse obuhvataju brojne naučne i umetničke oblasti – od IT-ja i savremene tehnologije, preko ekonomije i marketinga, do lingvistike i umetnosti, a njihovi autori su ugledni profesori i predavači na nekim od najcenjenijih fakulteta i visokih škola u regionu, ali i direktori internacionalnih obrazovnih kompanija. LEA izdanja su prepoznata i visoko prihvaćena u naučnoistraživačkoj zajednici u regionu. Otuda je LINK edu Alliance izdavaštvo sinonim za kvalitet i inovativni pristup kada je u pitanju prezentacija naučnoistraživačkog rada.


Kliknite ovde da se upoznate sa LINK Edu Alliiance publikacijama (ITS izdanja, FSU izdanja)

 

 

EdTech Journal - naučni časopis za savremeno obrazovanje i primenu informacionih tehnologija

 

EdTech Journal je naučni časopis otvorenog pristupa posvećen istraživanju primene i mogućnosti informacionih tehnologija na svim nivoima obrazovanja.

 

U časopisu su zastupljene tehničko-tehnološke i društveno-humanističke naučne oblasti:

 

 • Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

 • Organizacione nauke

 • Menadžment i biznis

 • Pedagoške i andragoške nauke

 • Ekonomske nauke

 • Političke nauke

 • Pravne nauke

 • Psihološke nauke

 • Sociološke nauke

 • Filozofija

 • Nauke o umetnostima

 

Časopis podiže svest o važnosti i primeni informacionih tehnologija i na njima utemeljenih rešenja u društvu, privredi, kulturi i obrazovanju.

 

Kroz otvoren pristup i dvojezične priloge (srpski/engleski), časopis deli proverena znanja, podstiče istraživanja, prezentuje rezultate naučnoistraživačkog rada i promoviše nauku.

 

Preuzmite najnoviji broj časopisa

 

 

 

InspirED Teachers' Voice - naučni časopis posvećen razvoju savremenog obrazovanja

 

 

Časopis InspirED Teachers’ Voice osnovan je sa ciljem negovanja internacionalnih i identitetskih nauka iz oblasti obrazovanja.


Časopis donosi naučne radove iz različitih tematskih oblasti kao što su:


 • Pedagogija i andragogija

 • Obrazovna psihologija

 • Obrazovna sociologija i sociologija obrazovanja

 • Primena IT u obrazovanju

 • Održivo obrazovanje

 • Inkluzija


Pored navedenih, časopis objavljuje radove i priloge i iz drugih oblasti koje mogu poslužiti nastavnicima K–12 škola, roditeljima i društvu u celini, a mogu se koristiti i za marketing, menadžment, komunikacije i kreativne industriju. 


Cilj časopisa je da podrži i unapredi profesionalni razvoj nastavnika, podstakne inovacije u obrazovanju, olakša primenu novih tehnologija i podrži održiv i inkluzivan razvoj obrazovanja. 


Kroz naučne radove i priloge časopis InspireED Teachers’ Voice neguje nauke o umetnosti, širi svest o važnosti razvoja emocionalne inteligencije kod dece, pruža alate i saznanja koji omogućavaju rad sa darovitim učenicima i decom sa posebnim potrebama, odnosno donosi saznanja iz drugih oblasti koja mogu biti od značaja za savremene nastavnike i razvoj obrazovanja u modernom svetu.


Omogućavajući naučnicima da objave svoje radove i podele rezultate svojih istraživanja i saznanja sa drugim nastavnicima i istraživačima, InspirED Teachers’ Voice je postao jedinstvena platforma za razmenu ideja, teorijskih i praktičnih saznanja, kao i za razvoj refleksivne nastavne prakse.


Zato InspirED Teachers’ Voice predstavlja interdisciplinarni časopis koji donosi najnovija saznanja iz svih disciplina i naučnih oblasti koje doprinose razvoju savremenog obrazovanja.


Saznajte više o časopisu

 

LINK Edu Alliance: U službi naučno-istraživačkog razvoja

 

Traganje za novim pristupima, preispitivanje starih rezultata i sistematično proučavanje različitih oblasti od ključne su važnosti za napredak u svakoj od njih. Drugim rečima, u nauci i obrazovanju ne postoji status kvo: ili napredujemo ili nazadujemo.

 

Zbog toga LINK edu Alliance, pored nastavničke prakse, posvećeno neguje i naučna istraživanja i prezentovanje rezultata, zahvaljujući kojima unapređujemo obrazovanje i sve oblasti koje su direktno ili indirektno s njim u vezi.

 

Sa značajnim iskustvom, bogatim izdavačkim fondom i dva časopisa otvorenog pristupa u kojima se objavljuju najaktuelniji naučni prilozi, LINK edu Alliance predstavlja važan pokretač akademskog razvoja na ovim prostorima.