Od oktobra 2022. Savremena osnovna škola je deo još jednog Erasmus+ projekta, koji je pobedio na konkursu i koji finansira nacionalna agencija Francuske. Osnovni cilj projekta „Math&Move” je podsticanje interesovanja i motivacije učenika za matematiku na nivou uzrasta učenika osnovne škole od 6 do 9 godina.

Metoda koja će se primenjivati za uključivanje učenika u oblast STEM-a i posebno matematike je korišćenje kinestetičkih tehnika za bolje razumevanje apstraktnih matematičkih pojmova kroz pokrete sopstvenog tela i/ili delova tela (glave, stopala, ruku...).

Matematika se učenicima najčešće predstavlja kao izolovani skup pravila i procedura, odvojenih od njihovog stvarnog života. „Math&Move” implementira inovativne metodologije za nastavu matematike tako što povezuje apstraktne sadržaje sa konkretnom stvarnošću kroz pokret. Preporučuje se da se multidisciplinarne aktivnosti integrišu u nastavu matematike kroz primere koji aktiviraju maštu prilikom usvajanja matematičkih znanja. Na ovaj način učenici će sa boljim razumevanjem savladati matematičke koncepte. (Hershkovitz & Vinner, 1984)

Šta je kinestetičko učenje?

Kinestetičko učenje, takođe poznato kao taktilno učenje ili učenje temeljeno na pokretu, podrazumeva fizičko kretanje kako bi učenici što lakše savladali novo gradivo. Ove aktivnosti uključuju istezanje, jogu, ples, pokrete tela i kardio vežbe. Kada učenici koriste celo telo tokom učenja, mišićno pamćenje stečeno aktivnošću jača nervne puteve stvorene tokom procesa učenja.

Spajanje vežbanja i učenja pozitivno utiče na kortikalnu masu, protok krvi i snabdevanje mozga kiseonikom. Fizička aktivnost takođe povećava broj sinapsi stvorenih između neurona u mozgu, što zauzvrat poboljšava kogniciju i pamćenje.

Ali šta čini kinestetičku matematiku tako efikasnom? Kada učenici uče matematiku kroz pokret, igre i aktivnosti, počinju kreativnije da rešavaju probleme. Vežba koju dobijaju iz kinestetičkih matematičkih igara pomaže im da usmere pažnju na nov sadržaj i da je dugo održe. Učenici sa poremećajem pažnje najbolje uče kinestetički, a vežba poboljšava njihovu pažnju i reguliše raspoloženje. Kada učenici uživaju u učenju, matematika ne postaje obaveza – postaje zabavan i zanimljiv predmet koji će im se svideti!

Rezultati projekta

Glavni rezultati projekta „Math&Move” prvenstveno su pedagoški okvir, koji će pomoći u uspostavljanju baze znanja na kojoj će se raditi tokom celog projekta, i metodologija za nastavnike i porodice, koja će ih upoznati sa tim kako su kretanje i učenje matematike povezani, kao i sa načinima na koje mogu da implementiraju resurse projekta. Do kraja projekta biće dostupan vodič za implementaciju sa kvalitativnim povratnim informacijama iz faze pilot-testiranja (od nastavnika, roditelja i učenika), sa preporukama, korekcijama i opštim uvidom u projekat. E-knjige će prikupljati lekcije u vezi sa kretanjem, zajedno sa pratećim pričama, komplementarnim materijalima, listovima za vežbanje i video-primerima. 

Multidisciplinarni pristup ovog projekta pomoći će da se dopre do različitih tipova učenika, jer će se istovremeno baviti različitim vrstama inteligencije: vizuelno-prostornom, lingvističko-verbalnom, logičko-matematičkom i telesno-kinestetičkom.

Partneri projekta:

NGO Fermat Science, Bomon de Lomanj, Francuska

SCS LogoPsyCom, Mons, Belgija

Arsakeio Primary School of Patras, Patra, Grčka

Savremena osnovna škola, Beograd, Srbija