Otvoren LINK Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost – jedinstveno mesto za razvoj i uspeh naučno-nastavnog kadra

U skladu sa svojom misijom da razvija edukativne resurse, pruža besprekorne uslove za napredak i usavršavanje i beskompromisno radi na unapređenju savremenog obrazovanja, kompanija LINKgroup osnovala je inovativni Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost (CNIR). 
 
LINK CNIR funkcioniše u okviru Instituta za moderno obrazovanje i u naučnoistraživačkom radu i razvoju pruža sveobuhvatnu podršku profesorima, nastavnicima i predavačima u okviru LINK edu Alliance. 
 
Zahvaljujući raznovrsnim naučnim resursima, bogatoj izdavačkoj delatnosti i konsultantskim uslugama Centra, nastavni kadar LINK edu Alliance institucija ima na raspolaganju najviše naučnoistraživačke uslove za ostvarivanje svojih stručnih i akademskih potencijala i ambicija.
 
Sa svojim aktivnostima, resursima i međunarodnim partnerstvima Centar je osmišljen po ugledu na slične naučne institucije sa vodećih svetskih univerziteta. Na ovaj način kompanija LINKgroup želi da nastavno-naučne aktivnosti LINK edu Alliance podigne na još viši nivo, a svim učesnicima nastave omogući još bolje uslove za napredak, razvoj i unapređenje nastave.
 

Kome je Centar namenjen?

Zahvaljujući LINK Centru, nastavni kadar dobija snažan podsticaj u okviru naučnoistraživačkog rada i profesionalnog usavršavanja. Kroz obezbeđivanje resursa za istraživanje, sredstava za štampanje i objavljivanje naučnih i stručnih monografija, logistike za organizovanje međunarodnih i domaćih naučnih konferencija, kroz individualni rad sa nastavnicima i saradnicima i podršku u brojnim drugim naučnoistraživačkim procesima, Centar omogućava da se redovni i vanredni profesori, docenti, predavači i nastavnici, pored nastavnih obaveza, posvete svom naučnom, stručnom i umetničkom radu. Na taj način ohrabruje se naučni razvoj celokupnog kadra, a posebno onih kojima je objavljivanje naučnih radova neophodno za sticanje naučnonastavničkih zvanja. 
 
Istovremeno, rezultati naučnoistraživačke delatnosti Centra prerastaju u bogate resurse koji omogućavaju dalja istraživanja, ali i profesionalni razvoj nastavnog kadra svih nivoa i tipova institucija u okviru LINK edu Alliance, kao i studenata master i doktorskih studija.
 
Kroz kolegijalnu podršku, stručna povezivanja, zajedničke projekte i usmerena istraživanja, Centar predstavlja mesto na kome LINK akademska zajednica istovremeno ostvaruje najviše standarde naučne izvrsnosti i etičnosti, i uživa u njima.
 

Procesi i delatnosti u okviru Centra

LINK Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost redovno pokreće niz procesa i obavlja raznovrsne delatnosti koji se kreću od kreiranja naučne i izdavačke politike, preko omogućavanja uslova i resursa za realizaciju najrazličitijih naučnih projekata i poduhvata, do konkretnih aktivnosti neophodnih za obavljanje svakodnevnih naučnih i izdavačkih poslova poput organizacija, održavanja i praćenje međunarodnih i domaćih naučnih konferencija i događaja, pokretanja i realizacije domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata, izdavanja naučnih i stručnih monografija, zbornika sa naučnih skupova i konferencija i tematskih zbornika, i još brojnih drugih naučnih aktivnosti.
 
 

Brojni resursi koji su na raspolaganju u okviru Centra

LINK Centar pruža sveobuhvatnu podršku, bogate resurse i savremene alate koji omogućavaju besprekorno odvijanje individualnog i timskog naučnoistraživačkog rada. Najbolji uslovi omogućavaju da nastavnici bez poteškoća i u skladu sa najvišim standardima sprovedu sve faze naučnih proučavanja od istraživačkog rada, preko organizovanja naučnih konferencija, do publikovanja i prezentovanja rezultata.
 

Mesto za akademski i profesionalni razvoj koje garantuje nove uspehe

Kao važan deo kompanije LINKgroup, Centar za naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost otvoren je za sve redovne i vanredne profesore, docente, saradnike u nastavi, nastavnike, predavače i studente master i doktorskih studija. Ovo je mesto u okviru kog se ohrabruje i podržava individualan i timski naučnoistraživački rad u skladu sa afinitetima i interesovanjima, kao i potrebama LINK edu Alliance i matičnih institucija.
 
Zajedno dolazimo do vrednih naučnih otkrića i ostvarujemo najviše standarde akademske izvrsnosti.