LINKgroup prvi u Srbiji uvodi blockchain tehnologiju u rad svojih obrazovnih ustanova

LINKgroup je započeo pionirski projekat istraživanja, razvoja i primene blockchain tehnologije u okviru sopstvenih institucija, koje su već na visokom tehnološkom nivou. Blockchain se uvodi kao budući svetski standard i nov način razmišljanja o tome kako da se organizuju podaci i procesi u obrazovnim institucijama, koje neminovno moraju držati korak sa tehnološkim inovacijama.

Na globalnom nivou oblasti finansija, logistike i prava već su direktno imale koristi od različitih primena blockchain tehnologije, a još jedan sektor koji počinje da prihvata potencijalne koristi jeste obrazovanje. Blockchain je u okviru EdTecha u evropskim i svetskim okvirima još uvek u ranoj fazi razvoja, ali je već pozdravljen kao „prava tehnologija” za unapređenje sistema koji se smatra zastarelim. 
 
LINKgroup prvi u Srbiji uvodi blockchain u EdTech, a dosadašnja istraživanja pokazuju da će taj proces doneti benefit za celokupno domaće obrazovanje. Razvoj i primena blockchaina u ovom slučaju su usklađeni sa normama Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) – tela Evropske komisije posebno posvećenog učenju i veštinama u digitalnoj eri koje je nedavno predstavilo osam scenarija primene blockchaina u obrazovanju kreiranih na osnovu dosadašnjeg tehnološkog napretka. Tu se jasno pokazuje koliko se ozbiljno blockchain shvata u obrazovnom kontekstu.
 

Svest o blockchainu – od kriptovalute, preko ekonomije, do obrazovanja

Blockchain je inovacija u kompjuterskoj nauci koja ima svetske razmere i domet, kao i interdisciplinarne primene. Svetski ekonomski forum procenjuje da će se do 2025. godine upravljati sa najmanje 10 odsto svetskog BDP-a (100 biliona USD) putem blockchain tehnologije, a polovina toga biće u obliku kriptovalute.
 
 
Bitcoin je prva kriptovaluta koja je postala mejnstrim i dobar je primer onoga za šta se blockchain može upotrebiti. U osnovi, blockchain je „lanac blokova”, gde „blok” predstavlja digitalni zapis koji se čuva u „lancima”, tj. u bazama podataka koje su javne, a koje grupe korisnika mogu deliti. U ovim grupama svaki korisnik zadržava svoju kopiju zapisa. Informacije mogu predstavljati transakcije (valutu ili drugu jedinicu), ugovore (na primer o premeštanju imovine, sredstava ili informacija) ili praktično bilo šta drugo što se može staviti u digitalni oblik. Svaka promena ili dodavanje neke vrste jedinice je novi „blok” dodat na kraj „lanca”.
 
Blockchain je tehnologija u nastajanju, sa bezbroj mogućnosti da utiče na svaki deo našeg života i način na koji obavljamo transakcije ili vodimo evidenciju. Analitičari smatraju da ova tehnologija može da poremeti tradicionalne metode na kojima su bazirane usluge prikupljanja podataka, jer se ovde radi o distribuiranim, decentralizovanim i trajnim podacima.
 
Mogućnosti za upotrebu ove tehnologije u obrazovnom sektoru posebno su interesantne. Jedan od najvećih izazova koje treba prevazići jeste nepostojanje svesti kod mnogih aktera u obrazovanju o tome da blockchain tehnologija u ovoj oblasti može doneti krucijalne promene i mogućnost da se obrazovanje trajno unapredi.
 

Verodostojan, pouzdan i efikasan sistem beleženja akademskih zapisa i stvaranja sertifikata

Blockchain tehnologija se može koristiti za niz oblasti koje spadaju u domen obrazovanja. Jedna od njih je čuvanje, nadgledanje i ocenjivanje akademskih zapisa. U praksi bi to značilo da se podaci sa sertifikatima koje su studenti predali u programu direktno upisuju na „lancu blokova”. Na ovaj način institucija verodostojno upisuje rezultate u digitalni sertifikat koji je verifikovan sa više strana, pri čemu je blockchain nemoguće menjati i on u potpunosti ostaje verodostojan.
 
 
Putem blockchaina se u oblaku mogu beležiti podaci o kursu koji se pohađa u okviru obrazovne ustanove, kao i rezultati ispitivanja. Pošto blockchain kreira detaljne kartice i izveštaje, nastavnici mogu na znatno kvalitetniji način da evaluiraju rad učenika, ali i da budu sigurni u postignute rezultate. Predavanjem domaćeg zadatka putem blockchaina učenik može biti siguran da se zadatak neće zagubiti. Isto tako i nastavnici u realnom vremenu utvrđuju spremnost za rad i nivo znanja samih učenika.
 

Procesi koji su ranije trajali danima rešavaće se trenutno uz maksimalnu autentičnost

Blockchain tehnologija omogućiće momentalnu verifikaciju akademskih kvalifikacija kroz kreiranje digitalnih diploma. Vlasnici diploma i sama obrazovna institucija dobijaju trenutni pristup diplomama pohranjenim na blockchainu. Oni mogu da ih dele kao dokumente, pa tako u bilo kom trenutku bivši učenik/student od institucije može preuzeti verifikovanu kopiju svoje diplome, koja postaje digitalizovani zapis. I poslodavci mogu lako da provere autentičnost studentskih podataka, a univerzitet ili škola gotovo momentalno može verifikovati diplomu ili sertifikat, rešavajući proces koji sa tradicionalnim pristupom traje danima. 
 
Blockchain će biti upotrebljen u obrazovanju za složene procese poput evidencije učenika kada je reč o pohađanju nastave, kurseva, rešavanju zadataka i ocenjivanju, pri čemu će diploma/sertifikat učenika postajati deo njihovog ličnog blockchain zapisa. Pošto se ovi zapisi ne mogu izbrisati, to pomaže u bezbednosti podataka. Sa blockchainom nijedan korisnik ne može menjati zapis nakon što je sačuvan. Tu dolazi do značajne prednosti blockchain tehnologije, koja funkcioniše kao „otvorena” tehnologija – ona zahteva višestruku verifikaciju i ne dozvoljava mogućnost naknadnog ili lažiranog zapisa.
 

Uzajamna odgovornost se povećava putem kreiranja „pametnih” ugovora

Nastavnici, univerzitetski administratori i studenti dobijaju priliku da koriste „pametne” ugovore. Na primer, može se sklopiti digitalni sporazum koji predviđa parametre zadatka, datum dospeća i rok ocenjivanja. Na osnovu tog sporazuma, verifikovanog blockchainom, pružaju se potrebni dokazi o postignućima pojedinca u učenju. 
 
Ta postignuća se zatim mogu koristiti za utvrđivanje njihove spremnosti za napredovanje na naredni nivo, što se može odnositi na sledeći razred, fakultetsku godinu ili na programe stručnog obrazovanja. U tom procesu nastavnici mogu da motivišu studente dodeljujući kriptovalute onima koji postižu visoke rezultate ili završavaju određeni predmet. 
 

Upis u obrazovnu ustanovu biće značajno olakšan uz blockchain digitalizaciju

Još jedna iz obilja mogućnosti koju blockchain nudi jeste upravljanje upisom učenika. Stari i prevaziđeni način upisa, koji podrazumeva papirologiju i uglavnom traje nekoliko dana, sada u potpunosti postaje digitalizovani proces. Usled sigurnosne verifikacije, koju omogućava blockchain, greške koje se mogu desiti u vezi sa skladištenjem podataka, unosom u registar, prijavom i potvrdom autentičnosti praktično su nemoguće.
 
Celokupan proces upisa, kada se podigne na blockchain, postaje proces kojim upravlja automatizovani i transparentni sistem. To omogućava roditeljima učenika ili studentima da prate i vrše modifikacije, ukoliko se javi potreba za tim. To se može odnositi na njihove preference kada je u pitanju izbor predmeta, nastavnika i raznih školskih aktivnosti ili, u slučaju visokoobrazovnih ustanova, na odabir određenog smera ili kursa.
 

Sistem za digitalne knjige u obrazovanju imaće mrežu ravnopravnih korisnika (P2P)

Blockchain tehnologija će poboljšati veliki broj postojećih procesa u obrazovanju, a pored toga što će unaprediti sektore za čuvanje i verifikaciju zapisa, planirano je da se iskoristi i za unapređenje bibliotečkih sistema, odnosno školskih/univerzitetskih kurikuluma.
 
Ideja je da se blockchain tehnologija upotrebi za stvaranje sistema metapodataka za biblioteke i upravljanje njime, odnosno za sve vrste digitalnih knjiga i zapisa koji su zastupljeni u obrazovnom procesu. To će omogućiti deljenje knjiga, dokumenata i informacija koje će biti šifrovane. Blockchain tehnologija lako upravlja pristupom određenom materijalu na osnovu dozvola dodeljenih korisnicima.
 

Obrazovne ustanove LINK Educational Alliance imaju sve predispozicije da uspešno podrže blockchain i posluže kao dobar primer prakse

Institut za moderno obrazovanje – IMO, čiji je osnivač LINKgroup, aktivno radi na podizanju kvaliteta obrazovanja na viši nivo, na uvođenju inovacija u ovdašnji edukativni sistem, promociji primene tehnologije u nastavi i organizaciji naprednih obuka za zaposlene u prosveti. 
 
Kroz niz afirmativnih projekata, kao i kroz nedavno formulisane i u javnosti izuzetno dobro prihvaćene LINK strategije obrazovanja, IMO je otvorio put ka još jednoj lestvici – najvišoj mogućoj. To je vizija o stavljanju obrazovanja na blockchain, što zahteva formulisanje novog standarda u kvalitetu obrazovanja u Srbiji, u skladu sa svetskim standardima.
 
Trenutno IMO radi na osmišljavanju primene najsavremenije blockchain tehnologije u LINK-ovim obrazovnim institucijama. Već je formulisan objedinjujući okvir za unapređenje procesa rada posredstvom blockchain tehnologije i trenutno se radi na parcijalnom prilagođavanju, u skladu sa potrebama i zahtevima samih ustanova Alijanse, zbog čega je pokrenut specijalizovani LINKgroup Blockchain Startup.
 
LINKgroup je prepoznatljiv po tome što je u sve obrazovne ustanove uveo Distance Learning System (DLS) i koncept e-Learninga. DLS omogućava distribuciju i akumulaciju znanja putem interneta ili intraneta – time se ruše prostorne i vremenske barijere karakteristične za tradicionalan način obuke i treninga. 
 
DLS je izuzetno fleksibilan sistem i omogućava kreiranje kurseva i tematskih seminara za najrazličitije potrebe. Osnovne prednosti DLS-a sa stanovišta edukativne ustanove su: izlazak obrazovnih ustanova van nacionalnih granica, ušteda prostornih kapaciteta, diferencijacija u odnosu na druge edukativne ustanove, jednostavnost korišćenja, praćenje trenda razvijenih zemalja, povezivanje ljudi, znanja i informacija.
 
Ako uzmemo u obzir da su sve ustanove u okviru kompanije uvele savremene ICT tehnologije u gotovo sve elemente procesa učenja, postaje jasno da je LINKgroup u potpunosti spreman da se, prvi u Srbiji, upusti u eksperiment primene blockchain tehnologije u obrazovanju, usklađujući sistem sa preporukama Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije i sopstvenim, dvodecenijskim iskustvom u modernizaciji obrazovnih procesa.
 
Ovim pionirskim potezom LINKgroup daje smernice za uvođenje promena u celokupnom domaćem obrazovanju i nadu da je promena moguća.