Inicijativa „Smart4Future” na konferenciji CCHE 2024

Na Međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji „Izazovi savremenog visokog obrazovanja” (CCHE) za 2024. godinu istaknut je rad pod nazivom „Osnaživanje inovacija u visokom obrazovanju: pristup Smart4Future za razvijanje preduzetničkih ekosistema i napredovanje integracije pametnih tehnologija”. Autori ovog rada su Valentin Kuleto, Nina Stojanović, Branko Savić, Larisa Mihoreanu, Nevenka Popović Šević, Milena Ilić, Michael Philippe Bosonnet i Lidija Miletić, koji su svojim inovativnim pristupom i detaljnom analizom zasluženo osvojili priznanje za najbolji rad na konferenciji.

Rad se na detaljan način bavi razvojem i primenom inovativnih strategija u visokom obrazovanju, sa posebnim fokusom na kreiranju preduzetničkih ekosistema i efikasnom uključivanju pametnih tehnologija. Cilj ovih istraživanja i predloga je da transformišu način na koji se visoko obrazovanje prilagođava brzim promenama u tehnologiji i društvu, promovišući preduzetništvo i inovacije među studentima i akademskim osobljem.

Takođe, na konferenciji je prezentovan i rad „Revolucija u visokom obrazovanju: SMART4FUTURE strategija za podsticanje inovacija i preduzetništva”. Autori ovog rada su Valentin Kuleto, Branko Savić, Milena Ilić, Nina Stojanović, Šemsudin Plojović i Vladimir Puvača.

Inicijativa „Smart4Future” predstavlja temeljnu promenu u paradigmi visokog obrazovanja, sa akcentom na integraciji inteligentnih tehnologija i preduzetničkog obrazovanja unutar akademskih institucija. Ovaj projekat naglašava razvoj inovativnog ekosistema, podstičući kulturu preduzetništva među studentima i nastavnim osobljem.

U radu je naznačeno da je cilj inicijative „Smart4Future” da transformiše akademske institucije u katalizatore društvenog i tehnološkog napretka, poboljšavajući organizacione procese i promovišući mreže saradnje. Rad koristi sveobuhvatnu metodologiju koja uključuje pregled literature sa ScienceDirecta. Analizirani su naučni članci, izveštaji i studije slučaja o inovacijama, inovativnoj tehnologiji i preduzetničkom obrazovanju u visokoobrazovnim institucijama (HEI).

Ovi nalazi naglašavaju važnost stvaranja inovativnih ekosistema unutar akademskih postavki i potrebu obrazovnih institucija da se prilagode modernim društvenim i tehnološkim zahtevima.

Ova istraživanja su u velikoj meri omogućena kroz podršku i finansiranje koje je obezbedila Inicijativa EIT HEI: Izgradnja inovacionih kapaciteta za visoko obrazovanje kroz projekat „Smart4Future” (Smart Innovation for a Sustainable Future), ID 1029. Ova inicijativa igra ključnu ulogu u vođenju visokoškolskih ustanova kroz pejzaž tehnološkog napretka.

Oba rada su objavljena u Zborniku radova CCHE 2024.