LINK edu alijansa usvojila dokumente kojima se propisuju najviši standardi na njenim ustanovama

Već dugi niz godina obrazovne ustanove u okviru LINK edu Alliance poznate su po visokom kvalitetu nastave i usluga, koji ispunjavaju najviše svetske standarde i visoka načela izvrsnosti. Upravo je neprevaziđen kvalitet nešto po čemu se svaka škola, ustanova ili servis LINK edu Alliance odmah prepoznaju kod polaznika.
 
Alijansa koja u svom sastavu okuplja osnovne, srednje i visoke škole, fakultete i prestižne akademije za profesionalno usavršavanje, institute za moderno obrazovanje i brojne edukativne servise sada je načinila izuzetno važan korak u podizanju kvaliteta obrazovanja:
 
 • LINK edu alijansa usvojila je zvanične standarde, procedure i priručnike za rad koji će obezbediti da se u okviru svih institucija alijanse sprovodi nastava najvišeg kvaliteta i standarda.
 
Usvojeni LINK standardi plod su sveobuhvatne i stručne analize najkvalitetnijih savremenih nastavnih metoda, iskustva upotrebe tehnologije u nastavi, želje za što efektivnijim nastavnim procesom i neophodnosti usklađenosti rada sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama. 
 
Konačno, LINK standardi utemeljeni su na iskustvu višedecenijskog uspešnog rada obrazovnih ustanova u okviru sistema LINK Educational Alliance, kao i oslanjanjem na proverene prakse koje važe u najboljim svetskim školama i implementaciji visokih EU standarda koji se tiču kvaliteta nastave i obrazovanja.
 
 
Zahvaljujući ovim visokim standardima, čija će se implementacija i ostvarivanje redovno pratiti i unapređivati, polaznici iz svih krajeva sveta biće sigurni da, koju god LINK ustanovu pohađaju ili servis koriste, dobijaju isti, prepoznatljivi, najviši LINKgroup kvalitet.
 

10 načela na kojima počivaju LINK standardi

 
 1. Kvalitetno obrazovanje je univerzalno ljudsko pravo i, kao takvo, predstavlja preduslov za uspešno funkcionisanje pojedinca i društva.
 2. Za kvalitetno obrazovanje neophodan je kvalitetan rad obrazovne ustanove u svim okolnostima.
 3. Za sprovođenje kvalitetnog rada obrazovne ustanove zadužen je obrazovani, kvalifikovani i kompetentni stručni kadar, u skladu sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama.
 4. Standardi i prakse obrazovne ustanove moraju odgovarati potrebama obrazovne ustanove, pravnim zahtevima, savremenim potrebama i zahtevima pojedinca i društva.
 5. Kvalitetan rad obrazovne ustanove predstavlja preduslov za usvajanje vrednosti, donošenje adekvatnih odluka i izbora, kao i preduslov za uspeh u privatnom, društvenom i profesionalnom životu pojedinca. 
 6. Kvalitetan rad obrazovne ustanove podrazumeva efektivnu, etičku, društveno odgovornu i ekološku praksu.
 7. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove imaju zajednički cilj uspostavljanja kvalitetnog obrazovanja za sve učenike i međusobno sarađuju i neguju komunikaciju baziranu na poštovanju i razumevanju.
 8. Obrazovne ustanove koriste Priručnik za samoevaluaciju obrazovnih ustanova u svrhu samoprocene, moderacije praksi i aktivnosti i podrške svim članovima zajednice obrazovne ustanove.
 9. Kvalitet rada obrazovne ustanove ogleda se u etičkim, ekološkim i profesionalnim aktivnostima, uz poštovanje opštih principa i pravila ponašanja i sprovođenje aktivnosti koje doprinose opštem dobru svih članova društva.
 10. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove konstantno ocenjuju, moderiraju i unapređuju sopstvenu praksu i aktivnosti, obezbeđujući kvalitet rada obrazovne ustanove u službi svih učenika, nastavnika, roditelja i društvene zajednice, bez obzira na to kakve su okolnosti. 
   

Dokumenti koji garantuju sprovođenje LINK standarda

 

1. Priručnik za samoevaluaciju LINK standarda u okviru obrazovnih ustanova

Proces samoevaluacije izuzetno je važan u sprovođenju LINK standarda u okviru konkretnih obrazovnih ustanova. Reč je istovremeno o kontroli kvaliteta, ali i načinu unapređenja postojećih praksi i pristupa. Cilj samoevaluacija je da obezbedi najviše standarde i njihovu realizaciju u svakodnevnoj praksi obrazovnih ustanova.
 
Drugim rečima: samoevaluacijom ispunjenosti LINK standarda vrednuje se kvalitet rada obrazovne ustanove kroz identifikaciju pozitivnih primera i praksi u čijem sprovođenju treba istrajati, ali i elemenata koje je neophodno unaprediti. Zahvaljujući tome svaka ustanova može da planira neohodne mere i postupke na planu unapređivanja standarda kako bi polaznicima obezbedila nastavu najvišeg kvaliteta.
 
Evaluaciju sprovodi posebno formiran tim proverenih eksperata koji u odgovarajućem vremenskom periodu na osnovu različitih podataka proveravaju ispunjenost ključnih indikatora kvalitetne nastave. Taj proces podrazumeva pažljivu analizu sledećih oblasti:
 
 • misija, vizija i etos obrazovne ustanove;
 • kvalitet organizacije obrazovne ustanove i njenog upravljanja;
 • kvalitet obrazovnovaspitnog rada;
 • kvalitetni sistemi podrške učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima;
 • razvoj i unapređenje kvaliteta rada obrazovne ustanove.
 

2. LINK standardi za nastavnike

Nastavnici u obrazovnim ustanovama LINK edu Alliance moraju da ispunjavaju visoke standarde koji podrazumevaju sinergiju adekvatnih profesionalnih kompetencija, poštovanje visokih etičkih načela i neophodnih aktivnosti za kreiranje najbolje nastavne prakse.
 
LINK standardi za nastavnike predstavljaju reprezentativne tačke u odnosu na koje su nastavnici dužni da oblikuju svoju nastavu i unapređuju profesionalni integritet. Oni podrazumevaju:
 
 • unapređenje kompetencija i inovativnost u nastavi;
 • odgovornost u unapređenju znanja i kompetentnosti učenika;
 • ispunjavanje profesionalnosti i negovanje radne etike.
 

3. LINK standardi za pedagoške lidere

Pedagoški lideri predstavljaju važan deo LINK edu Alliance. Oni su zaduženi za unapređenje nastavnih procesa i podizanje kvaliteta obrazovnih ustanova.
 
Standardi predstavljaju smernice koje pedagoškim liderima služe da unaprede sopstveni pristup, kao i da pravednije i objektivnije pristupe evaluaciji obrazovnih ustanova.
 
Standardi za pedagoške lidere treba da ih motivišu da požrtvovano i neprekidno rade na:
 
 • razvijanju sopstvenih kompetencija, vrednosti, načela i veština efektivnog upravljanja;
 • ispunjavanju svoje uloge u unapređenju rada obrazovnih ustanova;
 • unapređenju svoje profesionalnosti i radne etike.
 

4. LINK standardi za učenike

Standardi za učenike predstavljaju plodotvoran spoj vrednosti, načela, akademskih kompetencija i neophodnih aktivnosti za promovisanje celoživotnog učenja, razvoja socioemocionalnih, digitalnih i akademskih kompetencija, kao i odgovornog odnosa prema radu i sopstvenom napretku i budućnosti kod učenika.
 
Oni sadrže smernice i uputstva za preduzimanje neophodnih aktivnosti koje će dovesti do željenih ishoda obrazovanja, zahvaljujući kojima dobijamo ugledne LINK učenike: sposobne da se samostalno usavršavaju, kritički i problemski misle, kreativno doprinose svetu oko sebe i profesionalno odgovoraju na zahteve koje 21. vek donosi pred njih.
 
Standardi se posebno fokusiraju na tri ključne oblasti za pravilan i sveobuhvatan razvoj učenika:
 
 • akademski razvoj;
 • socioemocionalni razvoj;
 • psihofizički razvoj.
   

LINKgroup – sinonim kvaliteta

Ustanove u okviru LINK edu Alliance već dugo su prepoznate kao sinonim kvaliteta kada je reč o obrazovanju na svim nivoima. Zbog toga je sada pravi trenutak da visoki standardi, principi i prakse koji su od uvih ustanova načinili vodeće obrazovne institucije kada je u pitanju internacionalno obrazovanje dobiju svoj oblik kao zvaničan dokument koji će unaprediti njihovu primenu i sprovođenje.